Furutech Copper Connector
Furutech Gold Connector
Furutech Rhodium Connector

   ONLINE STORE NAME    

 

Furutech Copper  

Furutech Gold

Furutech Rhodium

   ASSEMBLING PROCESS   

Furutech Copper        IEC + SCHUKO

Furutech Gold             IEC + SCHUKO

Furutech Rhodium     IEC + SCHUKO