Furutech Copper RCA Connector
Furutech Rhodium RCA Connector
Furutech Copper XLR Connector

   ONLINE STORE NAME    

 

Furutech Copper RCA 

Furutech Rhodium RCA

Furutech Copper XLR

   ASSEMBLING PROCESS   

Furutech Copper        4x RCA

Furutech Rhodium     4x RCA

Furutech Copper        4x XLR MALE + FEMALE